<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1268201939863114&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Syväsukellus ABM:ään —

Näin tuotat aitoa liiketoiminnallista vaikuttavuutta kaikkein strategisimpiin asiakkuuksiin account based -markkinoinnin avulla.

Lukijalle —

 

Account based -markkinointi (ABM) on strateginen lähtestymistapa, joka on mullistanut markkinoinnin tehokkuuden ja vaikuttamismahdollisuudet complex sale -ympäristössä.

Tutkimuksemme (2022) mukaan vuonna 2023 jo yli puolet suomalaisista complex sale -ympäristössä toimivistä yrityksistä aikoi tehdää ABM:ää. Tämä muutos on merkittävä ja markkinointijohtajien on oltava valmiita vastaamaan siihen. ABM:n avulla voimme kohdentaa markkinointia entistä tarkemmin ja vaikuttaa kaikkein strategisimpiin asiakkuuksiin.

Tässä materiaalissa Mavenfirstin asiantuntijat opastavat sinut ABM:n kypsyysmallin läpi ensimmäisistä piloteista ABM:n kehittämiseen ja lopulta skaalaamiseen ja sekä toimintamallien että osaamisen varmistamiseen. Taustana ovat viimeisen kahden vuoden aikana tekemämme kymmenet ABM-kehitysprojektit sekä alan tutkimukset.

 

State of ABM 2024 —

 

Oletko jo katsonut asiantuntijoidemme puheenvuoron ABM:n tilasta Pohjoismaissa? Aloita tästä!

 

 

ABM:n aloittaminen

ABM ei ole vain markkinoinnin toimintatapa, vaan se edustaa yhtenäistä linjausta ja ajattelutapaa markkinointi- ja myyntipanostusten kohdistamiseen. Muutos aikaisempaan tekemiseen ja myynnin ja markkinoinnin yhteistyöhön voi olla suuri. Siksi suosittelemme liikkeellelähtöä pilotin kautta.

Onnistunut ABM-pilotti on erinomainen keino todistaa lähestymistavan tehokkuus ja vaikuttavuus sekä tunnistaa oman organisaation kyvykkyydet ja toisaalta tärkeimmät kehityskohteet ABM-ohjelmien systemaattiseen toteuttamiseen.

Olemme nähneet tyypilliset sudenkuopat ja haluamme auttaa sinua välttämään ne:

01. ABM-pilotti jää vain markkinoinnin harjoitukseksi
02. Asiakasvalintaan ei keskitytä tai sitouduta
03. Tiedonhaku kuitataan kokemuksella eikä faktoja tarkisteta
04. Pilottiin ei varata riittävästi aikaa tai rahaa
05. Skaalaus jää vain sisäiseen case-esimerkkiin dokumentoitujen toimintamallien sijaan

Ensimmäinen kokeilu voi kaatua jo ennen aloitusta, jos tärkeitä sidosryhmiä ei saada sitoutettua. Silloin pilotti jää vain markkinoinnin harjoitukseksi.

Myynnin sitouttamisessa on keskeistä löytää keskeisin haaste tai pullonkaula ja rakentaa ABM:n business case sen ympärille. ABM:llä tyypillisesti ratkaistaan myynnin haasteita, kuten

• ette pääse tapaamaan oikeita päätöksentekijöitä
• ette tunne asiakasta ja päätöksentekojoukkoa riittävän hyvin
• asiakas positioi teidän väärin
• haluatte tunnistaa asiakkuudessa uusia myyntihankkeita
• ette pääse mukaan kilpailutuksiin
• haluatte syrjäyttää kilpailijan.

Yhteisen suunnan tiivis ohjaaminen ja seuranta ABM:ssä vaatii todennäköisesti uusia toimintamalleja, selkeitä ja kirkastettuja rooleja, ja paljon harjoitusta jotta ne muuttuvat rutiiniksi.

Asiakkuuksien valinta on todella tärkeää ABM:n onnistumisessa. Valinnan tulee pohjautua kriittiseen voiton mahdollisuuksien arviointiin ja olla linjassa liiketoimintatavoitteiden kanssa.

Selvitä ainakin nämä asiat:

• Onko yrityksen strategiassa määritelty tiettyjä asiakkuuksia, jota halutaan kasvattaa?
• Mistä myyntibudjetti koostuu?
• Miten myynnin suunnitelmissa painottuvat olemassa olevat ja uudet asiakkaat?

Myös sisäiset mahdollisuudet tulee huomioida asiakasvalinnassa. Yhteistyön sisäisillä mahdollisuuksilla tarkoitetaan jo olemassa olevaa dataa ja tietoa. On helpompi rakentaa suunnitelma yritykselle, joka on jo entuudestaan tuttu ja jossa myyjillä on keskusteluja käynnissä.

ABM-suunnittelua helpottaa, jos asiakasvastaavalla on vahva myyntisuunnitelma, selkeät tavoitteet asiakkuudelle ja myyjät käyttävät asiakastietojärjestelmää riittävällä tarkkuudella.

Nykyisten asiakkaiden kohdalla on huomioitava, onko asiakas tyytyväinen nykyiseen yhteistyöhön ja mahdollisesti halukas laajentamaan asiakkuutta. Asiakkaan kanssa tehty yhteinen suunnitelma asiakkuuden kehittämiseen viestii luonnollisesti paremmasta onnistumisen mahdollisuudesta.

Asiakkaita valitessa tulee huomioida erityisesti asiakkuuden kasvumahdollisuudet, voiton mahdollisuus ja sisäiset yhteistyömahdollisuudet. Asiakkuuksien valintaan on niin sanottuja must have- ja nice to have -kriteerejä. Must have -kriteerit ovat kriittisiä, ja asiakkaan tulisi aina täyttää ne. Nice to have -kriteerit parantavat onnistumista, mutta ne eivät ole ensisijaisia piirteitä, joilla asiakkuus valitaan.

ABM pillar asiakasdata

 

Voiton mahdollisuuksien arvioinnissa pohditaan pääsääntöisesti voiton todennäköisyyttä, voiton mahdollisuutta ja asiakkaan potentiaalia. Mitä suurempi voiton mahdollisuus ja asiakkaan potentiaali ovat, sitä enemmän markkinointiin kannattaa satsata. Tällaiselle asiakkaalle lähestymistavaksi sopii 1:1 tai 1:few. Jos voiton todennäköisyys tai asiakkaan potentiaali ovat heikompia, riskienhallinnan kannalta on suositeltavaa valita 1:few -kulma.

ABM pillar asiakkuuden potentiaali

 

Tiedonhaun tavoitteena on kerätä asiakkuuksista tietoa, joka auttaa asiakkuuden voittamisessa. Tiedonhaku vaatii aikaa, jotta asiakkaasta saadaan kerättyä riittävästi tietoa personoidun markkinointisuunnitelman rakentamiseksi.

Tiedonhaun pohjalta laaditaan asiakkaalle relevantit viestit ja päätöksentekijäkartta, eli tunnistetaan henkilöt, joihin markkinointia kohdistetaan. Tiedonhaku ohjaa myös kanavavalintoja, jotta valittu viesti saadaan parhaalla mahdollisella tavalla vietyä kohdehenkilöille.

Tiedonhaun luokittelussa kannattaa hyödyntää tunnettua kolmijakoa:

01. Mitä tiedetään, että tiedetään
02. Mitä tiedetään, että ei tiedetä
03. Mitä ei tiedetä, että ei tiedetä

Nämä kolme kysymystä luovat käsityksen, mitä tietoa meillä asiakkaasta jo on ja mitä tietoa vielä tarvitsemme. Samalla on huomioitava, että tiedonhaussa voi löytyä uusia relevantteja asioita, joita ei osata edes etsiä.

Tiedonhaun lähteinä käytetään yleensä julkista ja sisäistä tietoa sekä yleistä toimialatietoa. Julkinen tieto tarkoittaa kohdeyrityksen itsestään kertomaa tietoa, esimerkiksi verkkosivujen sisältöä, vuosikertomuksia ja annettuja mediahaastatteluja. Sisäinen tieto pitää sisällään kaiken, jota asiakkuudesta tiedetään jo valmiiksi. Esimerkiksi myyjien hiljainen tieto, myyntisuunnitelmat ja mahdolliset aikaisemmin asiakkaalle tehdyt projektit ovat hyödyllisiä. Kohdeyrityksen toimialan ymmärtämiseksi voidaan käyttää kokenutta asiantuntijaa tai toimialatutkimuksia.

Tiedonhaun top 5 -kanavat:

01. Myyntisuunnitelmat, account planit, CRM
02. Lehdistö- ja pörssitiedotteet
03. Työpaikkailmoitukset
04. Haastattelututkimukset
05. Kohdeasiakkaan antamat referenssit

Millaista on työskennellä ABM:n parissa?

“ABM:n hienous on, että se vaatii markkinoijalta vahvan markkinoinnillisen osaamisen lisäksi myynnin ja kaupallisen tekemisen ymmärrystä. ABM:ssä on oltava kyky sitouttaa myyntiä ja liiketoimintaa ja toiminnan tasolla rakentaa silta markkinoinnin aktiviteettien ja myynnin tekemisen välille. Suosituksemme on, että vastuu ABM:n johtamisesta on organisaatiossa markkinoinnilla. Näin ollen hyvät projektinhallintataidot ja kokemus eri sidosryhmien koordinoimisesta ovat keskeisessä roolissa.”

– Joonas Hakkarainen, Marketing Consultant

pattern-circle pattern-dot Mavenfirstin ABM-konsultti Joonas Hakkarainen kertomassa toimistossa, miksi pitää työstään ABM:n parissa.

Case: ABM:n onnistunut aloittaminen Pohjoismaissa

 

Autoimme globaalisti toimivan asiakkaamme Nordic-tason markkinointitiimiä ABM-siirtymässä strategiasta pilottiohjelmiin ja osaamisen varmistamiseen.

Lähdimme liikkeelle rakentamalla vision ja strategian ABM:n aloittamiseen Pohjoismaissa, koska group-tason ABM-ohjeistus ei sellaisenaan istunut tähän ympäristöön. Strategiavaiheen pohjalta tunnistettiin liiketoiminnan, myynnin ja markkinoinnin kanssa potentiaalisin asiakaskohderyhmä ja 5 asiakkuutta, joihin ABM:llä olisi suurin vaikuttavuus.

Pilottiohjelmat käynnistettiin Suomesta ja vastasimme ensimmäisen pilottiohjelman suunnittelusta. Tuimme asiakasta käytäntöön viemisessä Advisory + PMO -mallilla, jossa projektinjohto ja vastuu onnistuneesta lopputuloksesta oli meillä. Asiakas ja heidän muut markkinoinnin kumppanit vastasivat kampanjoiden toteuttamisesta.

Ensimmäisen 4 kuukauden aikana myynnin pipeline kasvoi yli 4M€ ja kaikkien asiakkaiden päätöksentekijät tavoitettiin.

Tällä hetkellä asiakkaalle työstetään Centre of Excellence -työskentelymallia ja pelikirjoja ABM:n suunnittelu- ja operointiprosesseihin. Edellä mainitut sekä syventävät ABM Lead -valmennukset mahdollistavat ABM:n tehokkaan skaalaamisen muihin Pohjoismaihin.

 

 

Tärkeimmät tulokset

 

01. ABM-strategia rakennettu ja jalkautettu Suomeen onnistuneesti ja tuloksekkaasti

02. Ensimmäisten pilottiohjelmien myötä markkinoinnin kaupallinen vaikuttavuus liiketoimintaan tehty näkyväksi – ensimmäisessä ABM-pilottiohjelmassa markkinoinnin suora vaikutus myynnin pipelinen kasvuun 4 MEUR

03. Pohjoismaat kattava Centre of Excellence -työskentely ja osaamisen varmistaminen ABM:n skaalaamiseen ja johtamiseen käynnistetty

 

“ABM on todellakin auttanut työtäni ja meillä on nyt hyvä rakenne myynnin ja markkinoinnin yhteistyölle. Suosittelen ehdottomasti jatkamaan tätä tulevaisuudessakin. Ainakin 4 MEUR tarjouskantaa on suoraan johdettavissa ABM:stä ja enemmänkin olisi, jos olisi voinut käyttää tähän 100 % aikaa.”

– Asiakkuusjohtaja

 

ABM:n toteutus

ABM:ssä viesti personoidaan toimialalle, segmentille, yksittäiselle yritykselle tai jopa henkilölle yrityksen sisällä. Hyödyllinen ja puhutteleva viesti vangitsee asiakkaan mielenkiinnon. Mikä siis on asiakkaalle niin tärkeää, että saamme hänen huomionsa? Arvolupauksen kirkastaminen ja viestikulman määrittäminen ovat kulmakiviä kiinnostavan viestin rakentamiselle.

Tiedonhaku ja account-strategia auttavat ymmärtämään, millainen viestin tyyli, muoto, formaatti ja media toimivat kohderyhmälle. Kun viesti ja sen tavoite ovat selvillä, päästään valitsemaan toimenpiteet, jotka sopivat parhaiten sen välittämiseen.

Arvolupaus on ABM:ssä tärkeässä roolissa, joten viestin tulee olla selkeä. Näin varmistetaan, että kaikki toimenpiteet puhuvat samaa kieltä.

Apukysymykset viestin suunnitteluun:

• Mikä on asiakkaan tilanne, kipupiste, haaste tai mahdollisuus?
• Tietävätkö ja tunnistavatko he ongelman tai mahdollisuuden?
• Miten ongelma tai mahdollisuus on tällä hetkellä ratkaistu?
• Miltä tämä asiakkaasta tuntuu?

Viesti muodostetaan näiden vastausten pohjalta pohtimalla, miten oma tarjoama vastaa asiakkaiden haasteisiin ja miksi juuri oma ratkaisu on asiakkaalle paras mahdollinen. Vastausten löytämiseen kannattaa hyödyntää myös myyjiä, sillä myyntikeskustelujen lomassa puuttuvan tiedon kerääminen käy luontevasti.

Suunnitteluvaiheen jälkeen meillä on kasassa kaikki tarvittava tieto konkreettisen toimenpidesuunnitelman rakentamiseksi. Toteutussuunnitelma sisältää kampanjat, toimenpiteet, joilla ABM:lle asetetut tavoitteet saavutetaan. ABM-suunnitelman toimenpiteet jakautuvat myynnin ja markkinoinnin toimenpiteisiin. Kyseessä ei siis ole perinteinen markkinoinnin toimenpidesuunnitelma vaan enemmänkin myyntisuunnitelman eli account planin osa.

Toimenpiteiden valinta pohjataan tiedonhakuun. Lähtökohta suunnittelulle on selvittää, miten viesti viedään perille kohderyhmään. Tässä korostuu kohderyhmätuntemus. Kanavavalintoja ohjaavat kohderyhmän käyttävät kanavat. On valittava medioita, joilla varmistetaan, että viesti päätyy kohderyhmän silmien eteen. Lisäksi on kriittisesti arvioitava, viekö jokainen toteutettu toimenpide lähemmäs tavoitteen saavuttamista.

Kanava- ja toimenpidevalinnoissa pohdittavia kysymyksiä:

• Mitä kanavia kohderyhmä käyttää?
• Mihin tapahtumiin kohderyhmä osallistuu?
• Tavoittaako heitä kohdistetulla mainonnalla?
• Millä muilla keinoin voimme tavoittaa asiakkaan?

Aikaresurssit aliarvioidaan ABM:ssä usein. Tämä näkyy esimerkiksi siten, että materiaalien räätälöintiä ei viedä loppuun asti, vaan huolellisen tiedonhaun ja asiakaskohtaisten arvolupausten jälkeen lähestytään kohderyhmää olemassa olevilla sisällöillä. Näemme ABM-auditoinneissa ohjelmia, joissa strategia ja taktiikka on tehty hyvin, mutta toteutus jää puolitiehen. Jos myynnin kanssa tehdään hyvä suunnitelma, tiedonhaku ja viestiarkkitehtuuri, mutta se ei näy käytännön toimenpiteissä, on vaikuttavuutta vaikeaa saada. Hyvä nyrkkisääntö personointiin on, että jos saman materiaalin laittaisi ABM-kohderyhmän ulkopuolelle, vaikuttaisi se heille hieman erikoiselta.

Ideaalitilanteessa ABM suunnitellaan kohdeyrityslähtöisesti miettien, mitkä yritykset halutaan kaikista eniten asiakkaiksi, ja millä toimenpiteillä se onnistuisi parhaiten.

Jos organisaatiossa on totuttu budjettilähtöiseen kampanjasuunnitteluun, jossa budjetti määrittää mitä markkinoinnin on mahdollista tehdä, business casen perusteluun kannattaa nähdä vaivaa. Et halua ensimmäisen pilotin vaikuttavuuden jäävän kiinni onnistuneesta toteutuksesta yhteisen suunnittelun jälkeen.

Murramme kuitenkin myytin, jonka mukaan ABM vaatii merkittävän mediainvestoinnin. Tyypillisesti ABM-ohjelmissa mainonta on itseasiassa kustannustehokkaampaa kuin laajalle kohderyhmälle markkinoitaessa. On myös tilanteita, joissa maksetun mainonnan rooli on hyvin pieni.

Myynnin ja markkinoinnin yhteistyömallit ovat tyypillinen kehityskohde ABM:ää tehtäessä. Suunnitteluvaiheessa yhteistyö on voinut ollut tiivistä, mutta toiminnan tasolla asioita tehdään siiloissa, eikä markkinoinnin kaupalliseen vaikuttavuudeen saada näkyvyyttä.

Suosittelemme jo ensimmäisessä pilotissa

• Osallistamaan myynnin kampanjasuunnitteluihin
• Ottamalla käyttöön säännölliset ABM-palaverit
• Sopimalla muista pilotin onnistumisen kannalta tärkeistä toimintamalleista

Myynti ei välttämättä kirjaa tapaamisia tai keskusteluita CRM:ään, jolloin markkinoinnin generoiman kysynnän hyötyä ja arvoa ei pystytä todistamaan. Näissä tilanteissa suositus on istua saman pöydän ääreen ja sopia selkeät pelisäännöt ja toimintamallit esimerkiksi kontaktien haltuunottoon.

Syvennymme toimintamalleihin ABM:n skaalaamisen osiossa. Dokumentoidut käytänteet ovat avain siihen, että ABM:stä saadaan systemaattinen prosessi.

 

Millaista osaamista ABM vaatii?

”ABM-tiimiltä, ja erityisesti siitä vastuussa olevalta vaaditaan liiketoiminta- ja myyntiymmärryksen lisäksi projektinjohtotaitoja, kykyä ajatella strategisesti, viestintätaitoja sekä kykyä toimia eri sidosryhmien kanssa. Painottaisin varsinkin ABM Leadin kohdalla ns. soft skillseja, jotka edesauttavat jalkauttamaan ABM:n onnistuneesti. Kyse ei siis ole vain markkinoinnillista taidoista, joissa kyse on enemmänkin oikean viestin rakentamisesta valitulle kohderyhmälle – asiakasymmärrystä hyödyntäen. Osaamisen kasvattamiseksi suosittelen erityisesti valmennuksia ja koulutuksia, jotka on nimenomaan rakennettu ABM:ään.”

– Annika Tikanoja, Partner, Insight & Training Solutions Lead

pattern-circle pattern-dot Mavenfirstin Insight & Training Solutions Lead Annika Tikanoja istumassa valoisassa toimistossa ja pohtimassa millaista osaamista ABM tulevaisuudessa vaatii.

ABM:n skaalaaminen

Yhä useammassa organisaatiossa on tavoitteena skaalata ABM:stä jatkuva osa markkinoinnin tekemistä. Jos aloitetaan määrittämällä ABM-strategia, on skaalaaminen huomioitava jo ennen kuin ensimmäistäkään toimenpidettä on livenä. Jos taas lähdetään liikkeelle ABM-pilottiohjelmalla, on ohjelman aikana kriittistä kiinnittää matkan varrella huomiota oppeihin ja onnistumisiin, joita on tärkeä huomioida tulevissa ABM-ohjelmissa.

Valitettavan usein kuulemme kohderyhmämme markkinoinnin asiantuntijoilta, että ABM-harjoitukset olivat jääneet taktisiksi, tyypillisesti kohdennetun mainonnan kokeiluiksi, joihin myynti ja liiketoiminta eivät ole sitoutuneet.

Kuten arvata saattaa, uusien ABM-ohjelmien perustelu sisäisesti hankaloituu näissä tilanteissa merkittävästi. Näissä tilanteissa suosittelemme lähtemään liikkeelle piirustuspöydältä ja rakentamaan ABM-ohjelmalle kokonaan uuden business casen.

Oli tilanne mikä tahansa, tässä on sinulle tärkeimmät vinkkimme, joita voit hyödyntää suunnitellessasi ABM:n skaalaamista.

Kun ABM:ää suunnitellaan ja pilotoidaan ensimmäistä kertaa, on oppien ja oivallusten dokumentoiminen jatkoa varten kaiken a ja o. Mikä sujuu hyvin? Missä on kehitettävää? Onko jokin ollut turhaa? Myös organisaatioon luotujen parhaiden käytänteiden ja toimintamallien dokumentointi on tärkeää osaamisen skaalaamisen näkökulmasta. Jos ABM on organisaatiossa yhden henkilön vastuulla, eikä toimintamallit ja parhaat käytänteet ole kenenkään muun tiedossa, on henkilöriski skaalaamisen näkökulmasta suuri.

 

Myynnin ja markkinoinnin yhteistyö on kriittistä ABM:ssä onnistumiselle. Myynnin sitoutuminen aloitetaan jo suunnitteluvaiheessa etsimällä sellainen myynnillinen haaste, jossa ABM:llä voidaan auttaa. Toiminnan tasolla on keskeistä, että myynti sitoutuu yhteisesti sovittuihin asioihin, kuten kontaktien haltuunottoon, edistämiseen ja kampanjasuunnitteluun. Kun tämä käydään yhdessä myynnin kanssa läpi ja dokumentoidaan toimintamallit esimerkiksi kontaktien haltuunottoon ja tapaamisten kirjaamiseen CRM:ään, säästytään myöhemmin monilta haasteilta. Jos myynnin sitoutuminen on haastavaa, on tämän tyylisen SLA:n rakentaminen mahdollista myös kesken ABM-tekemisen.

ABM-toimintamallit, kuten selkeät palaverikäytänteet ja kampanjoiden tehokas suunnittelu ja läpivienti, varmistavat tehokkaan toteutuksen. Onko jokin ABM:n toteuttamisessa tuottanut pullonkauloja tai haasteita? Ovatko yhteiset palaverit olleet hyvin käytettyä aikaa? Onko ABM:n johtaminen mennyt jouhevasti ja eri sidosryhmien koordinointi ja heille viestiminen on ollut sujuvaa? Suosituksemme ABM-toimintamalleihin on pitää kiinni selkeistä palaverikäytänteistä viikko-, kuukausi- ja kvartaalitasolla:

• Operatiivinen viikkopalaveri varmistamaan, että suunnitelma etenee aikataulussa.
• Kuukausipalaveri, jossa käydään läpi edellisen kuun tulokset, opit ja onnistumiset ja tulevan kuun tärkeimmät toimenpiteet.
• Ohjausryhmä/kvartaalipalaveri ison kuvan varmistamiseen – onko ABM ollut hyvin käytetty investointi? Miten liiketoiminnan tavoitteisiin nähden on edistytty? Ansaitsevatko nämä asiakkuudet edelleen markkinoinnin dedikoidut resurssit?

Strukturoitu kampanjasuunnittelumalli poistaa kokemuksemme mukaan ad hocia ja varmistaa sujuvan toteutuksen aikataulussa. Siinä aloitetaan yhteisestä suunnittelusta ja edetään askel kerrallaan toteutukseen ja palautteisiin.

ABM pillar strukturoitu kampanjasuunnittelu

 

Suunnitteluprosessilla varmistetaan, että markkinoinnin tavoitteet ovat linjassa myynnin tavoitteiden kanssa ja ABM:n tuki on siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Suosituksemme on arvioida jo suunnitteluvaiheessa, mitkä vaiheet vievät eniten aikaa tai aiheuttavat haasteita, jotta ne voidaan huomioida kun rakennetaan suunnitelmaa seuraavaan liiketoimintaan tai asiakasryhmään.

Huomioi ABM-kyvykkyydet

 

Markkinoinnin tehtäviin haetaan tänä päivänä yksisarvisia vastaamaan markkinointistrategioista sisällöntuotantoon, graafiseen suunnitteluun ja markkinoinnin automaatioon. Tämä näkyy myös ABM:ssä, jossa markkinoinnin asiantuntijoiden oletetaan osaavan johtaa ABM:ää onnistuneesti webinaarien ja blogiartikkelien pohjalta. Jotta ABM:ää pystyy skaalaamaan tehokkaasti ja johtamaan erilaisia ABM-ohjelmia, vaatii se erikoisosaamista, jota suosittelemme kerryttämään esimerkiksi valmennusten avulla.

Erityisesti isoissa ja kompleksisissa organisaatioissa suosittelemme Centre of Excellence- tai Train the Trainer -työskentelyä, jossa vastuu ABM:n johtamisesta ja sisäisestä valmennuksesta on tietyllä ryhmällä tai henkilöllä. Kyseiset henkilöt ovat saaneet valmennusta ABM:ään ja omaavat kokemusta ABM:n suunnittelusta ja toteuttamisesta. Ryhmän vastuulla on myös dokumentoida ja päivittää työohjeita ja parhaita käytänteitä ABM:n eri vaiheisiin, jotta tieto on helposti saatavilla, eikä henkilöriskiä muodostu. Pienemmissä organisaatioissa ABM Lead -rooli on tyypillisesti yhdellä henkilöllä, jonka vastuulla on “omistaa” ABM.

Skaalaamisen näkökulmasta oikean osaamisen varmistaminen on kriittistä, sillä uusien ABM-ohjelmien myötä kompleksisuutta ja erilaisia ratkaistavia tilanteita tulee lisää.

 

 

 

Varmista vaikuttavuus asiakasvalintakriteereillä

 

Kokemuksemme mukaan asiakasvalintakriteerien dokumentointi on yksi onnistumisen kannalta keskeisimmistä ja eniten arvoa tuovista toimintamalleista. Asiakasvalinta kriteerit tiivistävät lyhyesti sen, millä perusteella asiakkaat valitaan ABM-ohjelmiin.

Usein ABM-pilotin jälkeen ajatellaan, että skaalaaminen on helppoa, kun vain monistetaan aiempi suunnitelma uuteen kohderyhmään. Näin toimittaessa on kuitenkin suuri epäonnistumisen riski.

ABM:n teho perustuu tarkkaan fokukseen ja asiakasymmärrykseen, joka tuodaan näkyville asiakkaalle meneviin viesteihin. Toinen kulmakivi ABM:ssä onnistumiseen on etsiä sellainen asiakas tai asiakkuudet, joissa on markkinoinnin näkökulmasta sopiva myynnillinen haaste. Tällä varmistetaan, että markkinointi ei ole myynnille nice-to-have, vaan pikemminkin must-have.

Ennen uusia ABM-suunnitelmia suosittelemme validoimaan asiakasvalintaa ja arvioimaan ABM:n vaikuttavuutta uuteen asiakaskohderyhmään tai liiketoimintayksikköön. Joissakin tapauksissa liiketoiminnalla ja myynnillä on selkeä näkemys asiakkuudesta tai asiakassegmentistä, jossa tukea tarvitaan.

Näissäkin tapauksissa on syytä varmistaa, ettei mukana ole ideaaliasiakkaita, joissa kaikki on jo hyvin ja markkinoinnin tuki on nice-to-have. Tai kaikkein vaikeimpia asiakkaita, joihin ei ole koskaan päästy sisään ja joissa olisi edessä ylämäkijuoksu.

Yllä olevien lisäksi ABM:ssä on kriittistä varmistaa, että myynti saa ja haluaa käyttää valittuihin asiakkuuksiin aikaa silloinkin, kun asiakkaalla ei ole juuri tällä hetkellä tarvetta.

Kun nämä tekijät on varmistettu, ollaan jo hyvällä tiellä. Lopullinen asiakasvalinta tehdään yhdessä myynnin ja liiketoiminnan kanssa. Valinta määrittää myös, millä ABM-mallilla tekemistä skaalataan.

 

Haluatko lisätietoja?

Asiantuntijana —

Joonas Hakkarainen on toiminut kymmenissä ABM-projekteissa Suomessa ja kansainvälisesti, ja tukenut onnistuneessa ABM:n aloittamisessa, kehittämisessä ja toimintamallien skaalaamisessa monikansallisiin tiimeihin. Lisäksi hän on luonut ABM-kyvykkyyksiä complex sale -markkinointijohtajille ja -tiimeille valmennusohjelmissa.

pattern-circle pattern-dot Joonas Hakkarainen toimistolla valmistelemassa seuraavaa ABM-projektia.

Ota yhteyttä